Audit predajnej organizácie Sales Audit™ vám dá informácie, ako funguje a bude fungovať váš predaj.

Cieľom auditu je zhodnotiť pripravenosť predajnej organizácie dosahovať krátkodobé a dlhodobé
výsledky v konkurenčnom prostredí a schopnosť manažmentu takúto organizáciu úspešne riadiť.

 • Identifikovať silné a slabé stránky organizácie a riadenia predaja
 • Odporučiť potrebné zmeny a navrhnúť spôsob, ako ich zaviesť
 • Podporiť implementáciu týchto zmien s cieľom zlepšenia fungovania a dosahovania očakávaných výsledkov

Typický audit sa skladá z analýzy, prípravy správy a odporúčaní, prezentácie výstupov, implementačného workshopu a plánu implementácie zmien

Nástroje, používané v rámci Sales Auditu

 • štruktúrované rozhovory s manažérmi a výkonnými pracovníkmi organizácie
 • účasti na porade manažmentu, resp. obchodného tímu
 • hodnotenie kompetentností pracovníkov a manažmentu
 • pozorovanie v teréne, v zákazníckom centre, atď.)
 • worskhopy a diskusia s manažmentom 

Typické oblasti, hodnotené v rámci Sales Auditu

 1. predajná stratégia
 2. predajné procesy a ich ciele
 3. cieľové zákaznícke skupiny
 4. zákaznícke informácie a databáza
 5. plánovanie predajných procesov
 6. štruktúra predajnej organizácie
 7. komunikácia a spätná väzba
 8. riadiace nástroje
 9. kompetentnosti manažmentu a pracovníkov predaja

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC