ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI
Mercuri International s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava

Pri poskytovaní našich služieb a produktov vždy berieme na zreteľ vaše súkromie a k ochrane vašich údajov pristupujeme zodpovedne.

Spracovanie z osobných údajov

Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov ďalej len Nariadenie GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.). Dohľad na ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad).

Prevádzkovateľ:
Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou Mercuri International s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31394744

Zodpovedná osoba:
Mercuri International s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
e-mailová adresa: mercuri@mercuri.sk

Našu webovú stránku si môžete prehliadať bez poskytnutia Vašich osobných údajov. Pokiaľ sa online zaregistrujete na náš tréning, budete vyzvaná/ý, aby ste poskytli o sebe určité údaje. Naša web stránka tiež obsahuje určité funkcie, ktoré nám umožnia vzájomne komunikovať a pokiaľ sa rozhodnete využiť budete požiadaný poskytnúť určité údaje, ktoré môžu byť považované za osobné údaje.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti účtovníctva a obchodnej agendy je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
Spoločnosť Mercuri International s.r.o. spracováva nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom produkte alebo službe, údaje súvisiace s platbou za produkt alebo službu (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti).

Návštevník webovej stránky sa môže prihlásiť k odberu noviniek priamo zadaním svojej e-mailovej adresy do políčka „Prihláste sa na odber noviniek …“ uvedenom na stránkach mercuri.sk, alebo ako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, službách, zľavách a akciách na ponúkaných produktoch a službách a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zrušenie súhlasu pri zasielaní newsletter správ je možné vykonať aj elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Automatické odhlásenie je zobrazené v spodnej časti newsletter správy, ktorá je doručená na vami zadanú e-mailovú adresu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Účelom spracúvania osobných údajov v oblasti obchodnej komunikácie je príprava a realizácia podnikateľských aktivít prevádzkovateľa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti.

Príjemcami osobných údajov sú aj spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk, prevádzkovatelia, alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej a zmluvnej povinnosti spoločnosti Mercuri International s.r.o. a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Žiadame vás, aby ste nám žiadnym spôsobom neposkytovali citlivé údaje (napr. informácie týkajúce sa rasového a etnického pôvodu, politické názory, náboženské vyznanie alebo presvedčenie, zdravotný stav).

Zdroj získania osobných údajov

Zdrojom údajov je, pokiaľ nie je uvedené inak, dotknutá osoba, ktorá poskytla svoje osobné údaje prevádzkovateľovi alebo zamestnávateľ dotknutej osoby, ktorý poskytol jej osobné údaje prevádzkovateľovi.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ archivuje a uchováva osobné údaje týkajúce sa klienta po dobu ako to bude potrebné alebo povolené, vzhľad na účel(y) na ktoré boli získané a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poskytovanie, sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Osobné údaje klienta nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi prevádzkovateľom a klientom. Spoločnosť Mercuri International nepredá získané osobné údaje na komerčný účel.

Cezhraničný prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov prevádzkovateľ nerealizuje. Pokiaľ nie je povedané inak, spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú.

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov

Dotknutá osoba je oprávnená uplatňovať svoje práva (pri splnení špecifických podmienok) týkajúce sa jej osobných údajov, a to nasledovne:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (článok 15 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na vymazanie osobných údajov, resp. právo na zabudnutie (článok 17 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 24 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (článok 21 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 27 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo na prenosnosť osobných údajov (článok 20 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 26 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR/ § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z., bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním len v prípade, kedy dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely (článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.)
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad (článok 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenie § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.) v prípade, ak dotknutá osoba má podozrenie, že jej osobné údaje finančná správa spracúva neoprávnene, môže v zmysle ustanovenia článku 77 Nariadenia GDPR, resp. ustanovenia § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. podať Úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.