Prečítajte si, prosím, pozorne nasledujúce podmienky používania, pretože sa týkajú Vášho prístupu a používania týchto stránok. Vstupom na tieto a ďalšie stránky vyjadrujete súhlas s dodržiavaním týchto podmienok. Pokiaľ s podmienkami prístupu nesúhlasíte, nevstupujte ani nepoužívajte tieto stránky. Podmienky používania môžu byť kedykoľvek zmenené.

Tieto stránky vlastní a spravuje Mercuri International s.r.o. (ďalej len “spoločnosť”). Všetky informácie, koncepty a know-how, uvedené na stránkach a podstránkach www.mercuri.sk sú majetkom spoločnosti alebo osôb oprávnených k predmetom duševného vlastníctva (majitelia licencií a pod.).

Pokiaľ nie je uvedené inak, sú všetky informácie, články, obrázky, prílohy a ďalšie funkcie (vrátane vizuálneho konceptu a vzhľadu), obsiahnuté na týchto stránkach nesmú byť kopírované, množené alebo distribuované, čiastočne ani vcelku, bez písomného súhlasu spoločnosti. Spoločnosť má nárok na náhradu škody, ktorá týmto vznikne, vrátane škody plynúcej s porušenia práv osoby oprávnenej k predmetom duševného vlastníctva.

Všetky stránky môžu byť však použité na osobné a nekomerčné použitie, pod podmienkou, že budú dodržiavané autorské práva.

Ak používate tieto stránky alebo ich časť, potom nesmiete:

  • rozosielať alebo inak distribuovať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, ohováračské, nemravné, pornografické či inak nevhodné informácie akéhokoľvek druhu, vrátane tých priamo obsahujúcich alebo podporujúcich konanie, ktoré by viedlo k spáchaniu trestného činu alebo porušenie miestnych či medzinárodných zákonov
  • rozosielať alebo inak prenášať informácie alebo softvér obsahujúce vírusy alebo iné škodlivé komponenty
  • zasahovať do fungovania týchto stránok alebo brániť či obmedzovať iných užívateľov v používaní týchto stránok
  • rozosielať, vydávať, prenášať, reprodukovať, distribuovať alebo zneužívať akékoľvek informácie, softvér alebo iný materiál získaný na týchto stránkach pre komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

Spoločnosť nie je povinná sledovať prepojenie z tejto stránky na iné alebo z iných stránok na túto. Spoločnosť si však vyhradzuje právo sledovať vyššie spomínané prepojenie medzi stránkami, vrátane “chatu” alebo podobných komunikačných služieb na internete. Užívateľ týchto stránok tým berie na vedomie, že spoločnosť nenesie za takto prenesenú informáciu zo svojich stránok žiadnu zodpovednosť a že tým nevzniká žiadny právny alebo zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a ďalšími prípadnými užívateľmi takých informácií.

Akýkoľvek pokus o poškodenie týchto stránok alebo ich bezproblémového chodu môže byť kvalifikované ako porušenie platných zákonov. Spoločnosť si vyhradzuje právo vymáhať po takýchto osobách odškodné v medziach zákona.